Školská rada


Školská rada při Gymnáziu v Krnově

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.


Hlavní úkoly školské rady:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
  3. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve středních školách,
  4. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  5. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  6. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  7. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Složení školské rady

Předseda školské rady

Mgr. Bc. Miroslav Indrák

Telefon: +420 724 065 101
E-mail: Miroslav.Indrak@gym-krnov.cz

Ostatní členové

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Ing. Aleš Kotas
Ing. Pavlína Říhová
Mgr. Lubomír Kutálek
Ing. arch. Zuzana Matelová


Jednací řád školské rady


Volby do školské rady 


Zápisy z jednání školské rady