Nabízené obory

7941K/81 Gymnázium - osmileté gymnázium (prima - oktáva)

7941K/41 Gymnázium - čtyřleté gymnázium (první - čtvrtý ročník)Profil absolventa

Žáci krnovského gymnázia jsou soustavně vedeni k osvojování všech klíčových kompetencí v takové míře, aby byli schopni a připraveni zodpovědně rozhodovat o svém dalším vzdělávání a profesní orientaci. Škola vzdělává své žáky tak, aby byli schopni orientovat se v běžném životě, ctít demokratické principy fungování společnosti a aktivně se účastnit společenského života. 


Absolvent nižšího stupně gymnázia

 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost
 • má vytvořené pevné studijní návyky, je schopen úměrně věku vyhledávat, třídit a hodnotit informace, dokáže je zpracovávat a využívat
 • je schopen spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i ostatních
 • dokáže přijímat hodnoty občanské společnosti a orientovat se v nich, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni
 • ovládá na dobré komunikační úrovni jeden cizí jazyk a má základy druhého cizího jazyka
 • ovládá na uživatelské úrovni moderní informační a komunikační technologie
 • uvědomuje si zásady zdravého životního stylu
 • zapojuje se do akcí školy, účast v soutěžích a oborových olympiádách bere nejen jako možnost porovnávat své schopnosti s jinými, ale také jako možnost reprezentovat školu 

Absolvent gymnázia

 • dosahuje takové úrovně klíčových kompetencí, která mu umožňuje dále rozvíjet schopnosti a dovednosti v procesu celoživotního vzdělávání
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucí povolání i rychlou adaptabilitu v různých oborech
 • má vytvořené pevné studijní návyky, je schopen vyhledávat, třídit a hodnotit informace, dokáže je zpracovávat a využívat
 • je schopen spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i ostatních
 • dokáže přijímat hodnoty občanské společnosti a orientovat se v nich, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni
 • ovládá na dobré komunikační úrovni dva cizí jazyky
 • uvědomuje si zásady zdravého životního stylu
 • zapojuje se do akcí školy, účast v soutěžích a oborových olympiádách bere nejen jako možnost porovnávat své schopnosti s jinými, ale také jako možnost reprezentovat školu 


Statistiky našich absolventů

Naši studenti jsou velice úspěšní nejen při přijímacím řízení, ale i během následujícího studia na vysokých školách.